Privacy verklaring

Zuxx Kraamzorg BV en Zuxx Verloskundigen Hoorn, gevestigd en kantoorhoudende te Hoorn aan de Veemarkt 19, hierna verder te noemen “Zuxx Geboortezorg Hoorn” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar cliënten. Zuxx Geboortezorg Hoorn verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Zuxx Geboortezorg Hoorn u over de manier waarop Zuxx Geboortezorg Hoorn uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Zuxx Geboortezorg Hoorn worden aangeboden op www.zuxxgeboortezorghoorn.nl

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel.

Zuxx Geboortezorg Hoorn verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.zuxxgeboortezorghoorn.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Zuxx Geboortezorg Hoorn gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Zuxx Geboortezorg Hoorn.

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. Woonadres
 4. E-mailadres
 5. Geboortedatum
 6. Zorgverzekering gegevens
 7. Huisarts

2. Wij verwerken uw voor-en achternaam, woonadres en geboortedatum om u in te kunnen schrijven voor verloskundige- en/of kraamzorg. Uw emailadres wordt gebruikt om u een bevestiging van de inschrijving te versturen, en aan het einde van de zorgperiode een enquête. Uw telefoonnummer wordt verwerkt, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor het maken of eventueel verzetten van een afspraak. Uw zorgverzekeraar gegevens worden verwerkt ten behoeve van de declaraties van de afgenomen zorg

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Zuxx Geboortezorg Hoorn geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 • De doorgifte geschiedt aan een door Zuxx Geboortezorg Hoorn voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Zuxx Geboortezorg Hoorn een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 • Zuxx Geboortezorg Hoorn op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Zuxx Geboortezorg Hoorn maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Zuxx Geboortezorg Hoorn ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar hoorn@zuxxgeboortezorg.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

 

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Zuxx Geboortezorg Hoorn tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.zuxxgeboortezorg.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Zuxx Geboortezorg Hoorn

Zuxx Geboortezorg Hoorn heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Zuxx Geboortezorg Hoorn verwerkt ten behoeve van www.zuxxgeboortezorghoorn.nl. Zuxx Geboortezorg Hoorn accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

Zuxx Geboortezorg Hoorn bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.zuxxgeboortezorghoorn.nl, tenzij Zuxx Geboortezorg Hoorn op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Zuxx Geboortezorg Hoorn behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.zuxxgeboortezorg.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.zuxxgeboortezorg.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.zuxxgeboortezorg.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-12-2018.

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

Wij dragen er te allen tijde zorg voor dat persoonlijke, medische gegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Wanneer wij een andere zorgverlener bij jouw zorg wil betrekken, gebeurt dit alleen na overleg en met toestemming van jou.

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

 

De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook voor zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en in het kraambed. De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest.

 

Volgens de WGBO hebben cliënten de volgende rechten:

 • recht op informatie over de medische situatie
 • toestemming geven voor een medische behandeling
 • recht op inzage in het medisch dossier
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • recht op vrije artsenkeuze

De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De WGBO regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen.

Zuxx Geboortezorg Hoorn

Veemarkt 19

1621 JA Hoorn

hoorn@zuxxgeboortezorg.nl

Algemeen nummer: 0229-745397

Spoed nummer: 0229-745748

WhatsApp nummer: 06-82357047